ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ZÁKAZNÍKOV, DODÁVATEĽOV A INÝCH OBCHODNÝCH PARTNEROV.

 

Rozsah platnosti

Ochrana Vašich údajov je pre nás dôležitá. Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je informovať používateľov internetových služieb Geberit, konkrétne webovej/ých stránky/ok Geberit („webová stránka“) – rovnako ako aj zákazníkov, dodávateľov a iných obchodných partnerov – o tom, ako spoločnosti Geberit v rámci EÚ, Švajčiarska a Nórska spracovávajú osobné údaje. Vzhľadom na to, nie všetky aspekty tejto informácie sa na Vás musia vzťahovať.

Osobné údaje v rámci rozsahu platnosti týchto zásad ochrany osobných údajov sú všetky údaje, ktoré sa vzťahujú alebo sa môžu vzťahovať na Vás osobne, ako napr. meno, adresa alebo e-mailová adresa.

Zodpovedný subjekt

Prevádzkovateľom tejto webovej stránky a subjektom zodpovedným za spracovávanie Vašich osobných údajov prostredníctvom tejto webovej stránky je Geberit Slovensko s.r.o., Karadžičova 10, 821 08  Bratislava, sekretariat.sk@geberit.com.

Osoba poverená ochranou údajov

Našu osobu poverenú ochranou údajov môžete kontaktovať pomocou e-mailovej adresy dataprotection@geberit.com alebo prostredníctvom našej poštovej adresy s dodatkom „Osoba poverená ochranou údajov“.

Automatické zhromažďovanie a spracovávanie údajov

4.1.Náš server podobne ako pri každej webovej stránke automaticky a dočasne zhromažďuje v serverových protokolových súboroch údaje, ktoré sú prenášané prostredníctvom prehliadača. Takéto zhromažďovanie neprebieha len vtedy, ak ste ho deaktivovali. Ak si prezeráte našu webovú stránku, tak zhromažďujeme nasledujúce údaje, ktoré sú pre nás z technického hľadiska potrebné na to, aby sme Vám mohli zobrazovať naše webové stránky a zaručiť stabilitu a bezpečnosť:

  • IP adresa počítača odosilajúceho požiadavku
  • vyžiadanie súboru klientom
  • kód odpovede http
  • internetová stránka, z ktorej k nám prichádzate (Referrer URL),
  • čas odoslania požiadavky na server
  • typ a verzia prehliadača
  • operačný systém použitý v počítačí odosielajúcom požiadavku

4.2 Vyhodnocovanie týchto údajov zo serverových protokolových súborov vzťahujúce sa na osoby sa nevykonáva. Pokiaľ vyššie uvedené informácie obsahujú osobné údaje (najmä IP adresu), tak právnym základom pre ich zhromažďovanie je čl. 6 ods. 1 písm. f nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "všeobecné nariadenie o ochrane údajov"). Našim oprávneným záujmom je pritom zaistenie správneho fungovania našich webových stránok. Ak potrebujete ďalšie informácie týkajúce sa zváženia záujmov, ktoré je nutné vykonať podľa čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov, tak nás kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti 2. Zhromažďovanie vyššie uvedených údajov je nevyhnutné na účely zabezpečenia fungovania našej webovej stránky.

4.3 Naše webové stránky používajú nasledujúce popísané technológie a nástroje. Ak si ich používanie neprajete, tak pri príslušnom nástroji uvádzame rôzne možnosti a nastavenia, pomocou ktorých možno ich používaniu zabrániť.

   4.4 Google Analytics

4.4.1 Naše webové stránky používajú Google Analytics, službu na analýzu webových stránok od spoločnosti Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Používanie zahŕňa prevádzkový režim „Universal Analytics”. Pomocou neho je možné údaje, relácie a interakcie naprieč viacerými zariadeniami priradiť k pseudonymnému ID a analyzovať tak aktivity používateľa na viacerých zariadeniach. Google Analytics používa tzv. cookies, čiže textové súbory, ktoré sú uložené na Vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu Vášho využívania webovej stránky.

4.4.2 Informácie o Vašom využívaní našej/ich webovej/ých stránky/ok vytvorené/ých súborom cookie sú spravidla odosielané a ukladané na server spoločnosti Google v USA. Keďže na našej webovej stránke je aktivovaná anonymizácia IP adries, tak Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore najprv skráti Vašu IP adresu. Len vo výnimočných prípadoch je na server spoločnosti Google v USA odoslaná celá IP adresa, kde následne dôjde k jej skráteniu. IP adresu poskytnutú Vaším prehliadačom v rámci Google Analytics nebude spoločnosť Google zlučovať s inými údajmi. Spoločnosť Google bude tieto informácie používať na vyhodnocovanie Vášho využívania webovej stránky, na zostavovanie hlásení o aktivitách na webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa využívania webovej stránky a internetu prevádzkovateľovi tejto webovej stránky.

4.4.3 Ukladaniu cookies môžete zabrániť príslušným nastavením Vášho prehliadača. Musíme Vás však upozorniť na to, že v takomto prípade nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie webovej stránky. Zhromažďovaniu údajov týkajúcich sa Vášho využívania webovej stránky a vytváraných súborom „cookie“ (vrátane Vašej IP adresy) pre spoločnosť Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google môžete okrem toho zabrániť aj stiahnutím a nainštalovaním zásuvného modulu prehliadača (na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Opt-out cookies zabraňujú budúcemu zaznamenávaniu Vašich údajov pri návšteve príslušnej webovej stránky. Pre zabránenie zaznamenávania pomocou Universal Analytics na rôznych zariadeniach musíte opt-out vykonať na všetkých používaných systémoch.

4.4.4 Používanie Google Analytics sa vykonáva na základe nášho oprávneného záujmu na požadovanom stvárnení, štatistickom vyhodnocovaní a efektívnej reklame našich webových stránok. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

4.5 Google AdWords

4.5.1 Ponuku Google AdWords (vrátane Google AdWords Remarketing) používame na to, aby sme pomocou reklamných prostriedkov (takzvané Google AdWords) na externých webových stránkach upozornili na naše atraktívne ponuky. Vo vzťahu k údajom reklamných kampaní potom môžeme zistiť, aké úspešné sú jednotlivé reklamné opatrenia. Tento nástroj používame na to, aby sme Vám mohli zobrazovať reklamu, ktorá je pre Vás zaujímavá, na zaujímavejšie stvárnenie našej webovej stránky a na férový výpočet reklamných nákladov.

4.5.2 Tieto reklamné prostriedky sú spoločnosťou Google poskytované prostredníctvom takzvaných „Ad Serverov“. Pre tento účel používame Ad Server cookies, pomocou ktorých možno merať určité parametre úspešnosti, ako napríklad zobrazovanie inzerátov alebo kliknutia používateľov. Ak sa na našu webovú stránku dostanete prostredníctvom inzerátu Google, tak Google AdWords na Vašom počítači uloží súbor cookie. Tieto cookies spravidla strácajú svoju platnosť po 90 dňoch a neslúžia na Vašu osobnú identifikáciu. Spolu s týmto súborom cookie sú spravidla ako analytické hodnoty ukladané jedinečné ID súboru cookie, počet zobrazení inzerátu na jedno umiestnenie (frekvencia), posledné zobrazenie (relevantné pre konverzie po zobrazení) a opt-out informácie (označenie, že používateľ si už nepraje byť oslovovaný príslušnou reklamou).

4.5.3 Tieto cookies umožňujú spoločnosti Google znovu rozpoznať Váš internetový prehliadač. Pokiaľ používateľ navštívi určité stránky na webovej stránke zákazníka AdWords a súbor cookie na jeho počítači je ešte platný, tak spoločnosť Google a zákazník môžu zistiť, že používateľ klikol na inzerát a bol presmerovaný na túto stránku. Ku každému zákazníkovi AdWords je priradený iný súbor cookie. Spätné vystopovanie cookies prostredníctvom webovej stránky zákazníka AdWords tak nie je možné. My sami v rámci uvedených reklamných opatrení nezhromažďujeme a nespracovávame žiadne osobné údaje. Spoločnosť Google nám poskytuje výlučne štatistické vyhodnotenia. Na základe týchto vyhodnotení môžeme zistiť, ktoré z používaných reklamných opatrení sú obzvlášť účinné. Ďalšie údaje pochádzajúce z používania reklamných prostriedkov nedostávame a najmä nedokážeme identifikovať používateľov na základe týchto informácií.

4.6 DoubleClick by Google

4.6.1 Naše webové stránky používajú aj nástroj DoubleClick by Google. DoubleClick používa cookies na zobrazovanie relevantných inzerátov pre používateľov, na vylepšovanie správ o účinnosti kampaní alebo – pri aktivácii funkcie Frequency Capping – na zabránenie toho, aby používateľ videl rovnaké inzeráty viackrát. Spoločnosť Google prostredníctvom ID súboru cookie zaznamenáva, ktoré inzeráty a v ktorom prehliadači boli zobrazené, vďaka čomu zabraňuje tomu, aby boli príslušné inzeráty zobrazené viackrát. DoubleClick dokáže okrem toho pomocou ID súborov cookie zaznamenávať tzv. konverzie, ktoré sa vzťahujú na odosielanie požiadaviek na základe inzerátu. O takýto prípad ide napríklad vtedy, keď používateľ vidí inzerát DoubleClick a neskôr pomocou toho istého prehliadača navštívi webovú stránku inzerenta a niečo si na nej kúpi. DoubleClick cookies podľa spoločnosti Google neobsahujú žiadne osobné údaje.

4.6.2 Na základe použitých nástrojov Google AdWords a DoubleClick by Google nadväzuje Váš prehliadač automaticky priame spojenie so serverom spoločnosti Google. Nemáme žiadny vplyv na rozsah a ďalšie používanie údajov, ktoré spoločnosť Google na základe využívania tohto nástroja zhromažďuje, a preto Vás informujeme v súlade s tým, čo nám je známe: Začlenením DoubleClick získava spoločnosť Google informácie o tom, že ste vyvolali príslušnú časť našej internetovej ponuky alebo ste klikli na náš inzerát. Ak ste zaregistrovaní v nejakej službe od spoločnosti Google, tak Google dokáže príslušnú návštevu priradiť k Vášmu kontu. Aj keď nie ste zaregistrovaní v spoločnosti Google resp. ak ste sa neprihlásili, tak existuje možnosť, že Google zistí a uloží Vašu IP adresu.

4.6.3 Ďalšie informácie o DoubleClick by Google nájdete na stránkach https://www.doubleclickbygoogle.com/ a informácie o ochrane údajov v Google na stránke: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de.

4.7 Účasti na službách Google AdWords a DoubleClick môžete zabrániť niekoľkými spôsobmi:

4.7.1 príslušným nastavením Vášho prehliadača, pričom najmä zablokovanie cookies od iných poskytovateľov služieb vedie k tomu, že nebudete dostávať žiadne inzeráty od iných poskytovateľov služieb.

4.7.2 deaktiváciou cookies používaných pre Conversion Tracking tým, že Váš prehliadač nastavíte tak, že cookies z domény „www.googleadservices.com“ budú zablokované, https://www.google.de/settings/ads, pričom toto nastavenie sa vymaže, keď vymažete Vaše cookies;

4.7.3 deaktiváciou inzerátov vzťahujúcich sa na záujmy a pochádzajúcich od poskytovateľov služieb, ktoré sú súčasťou samoregulačnej kampane „About Ads“, a to prostredníctvom odkazu http://www.aboutads.info/choices, pričom toto nastavenie sa vymaže, keď vymažete Vaše cookies;

4.7.4 trvalou deaktiváciou vo Vašich prehliadačoch Firefox, Internet Explorer alebo Google Chrome prostredníctvom odkazu http://www.google.com/settings/ads/plugin. Upozorňujeme Vás na to, že v takomto prípade je možné, že nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto ponuky.

4.8 Právnym základom pre spracovávanie Vašich údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Naším oprávneným záujmom pri používaní DoubleClick by Google je zobrazovanie reklamy relevantnej pre príslušné záujmy a vo všeobecnosti sledovanie cieľov súvisiacich s výskumom trhu. Ak potrebujete ďalšie informácie týkajúce sa zváženia záujmov, ktoré je nutné vykonať podľa čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov, tak nás kontaktujte prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

4.9 AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista, Sizmek

4.9.1 Naše webové stránky okrem toho používajú nástroje AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista a Sizmek:

4.9.2 Tieto nástroje používajú cookies na zobrazovanie relevantných inzerátov pre používateľov, na vylepšovanie správ o účinnosti kampaní alebo na zabránenie toho, aby používateľ videl rovnaké inzeráty viackrát. Nástroje prostredníctvom ID súboru cookie zaznamenávajú, ktoré inzeráty a v ktorom prehliadači boli zobrazené, vďaka čomu môžu pri aktivácii funkcie Frequency Capping zabrániť tomu, aby boli príslušné inzeráty zobrazené viackrát. Podľa vyjadrení iných poskytovateľov služieb neobsahujú cookies príslušných nástrojov žiadne osobné údaje.

4.9.3 Na základe použitých nástrojov nadväzuje Váš prehliadač automaticky priame spojenie so serverom príslušného iného poskytovateľa služieb. Nemáme žiadny vplyv na rozsah a ďalšie používanie údajov, ktoré sú na základe využívania týchto nástrojov zhromažďované, a preto Vás informujeme v súlade s tým, čo nám je známe: Začlenením príslušných nástrojov získavajú iní poskytovatelia služieb informácie o tom, že ste vyvolali príslušnú časť našej internetovej ponuky alebo ste klikli na náš inzerát.

4.9.4 Tieto nástroje používame na základe čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov pre zobrazovanie reklamy relevantnej pre príslušné záujmy a vo všeobecnosti pre účely výskumu trhu. Ak potrebujete ďalšie informácie týkajúce sa zváženia záujmov, ktoré je nutné vykonať podľa čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov, tak nás kontaktujte prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

4.9.5 Ďalšie informácie o nástrojoch uvedených v tejto časti získate na stránkach

https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de,

http://www.themig.com/en-us/privacy.html,

https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/,

https://www.plista.com/de/about/privacy/,

https://www.sizmek.com/privacy-policy-de/.

4.10 Účasti na službách AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista a Sizmek môžete zabrániť rôznymi spôsobmi:

4.10.1 príslušným nastavením Vášho softvéru na prehliadanie, pričom najmä zablokovanie cookies od iných poskytovateľov služieb vedie k tomu, že nebudete dostávať žiadne inzeráty od iných poskytovateľov služieb;

4.10.2 deaktiváciou cookies pre Conversion Tracking tým, že Váš prehliadač nastavíte tak, aby boli cookies z domén www.appnexus.com, www.themig.com, https://site.adform.com, www.plista.com a www.sizmek.com zablokované;

4.10.3 deaktiváciou inzerátov vzťahujúcich sa na záujmy a pochádzajúcich od poskytovateľov služieb, ktoré sú súčasťou samoregulačnej kampane „About Ads“, a to prostredníctvom odkazu http://www.aboutads.info/choices, pričom toto nastavenie sa vymaže, keď vymažete Vaše cookies;

4.10.4 trvalou deaktiváciou vo Vašich prehliadačoch Firefox, Internet Explorer alebo Google Chrome prostredníctvom odkazu http://www.google.com/settings/ads/plugin. Upozorňujeme Vás na to, že v takomto prípade je možné, že nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

4.11 Facebook Custom Audiences

4.11.1 Naše webové stránky okrem toho používajú funkciu pre remarketing „Custom Audiences” od spoločnosti Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Pomocou nej sa môžu používateľom našej webovej stránky v rámci návštevy sociálnej siete Facebook alebo iných webových stránok rovnako používajúcich túto metódu zobrazovať reklamné inzeráty relevantné pre príslušné záujmy („Facebook Ads“). Tento nástroj používame na to, aby sme Vám zobrazovali reklamu, ktorá je pre Vás zaujímavá, a na zaujímavejšie stvárnenie našich webových stránok.

4.11.2Na základe použitého marketingového nástroja nadväzuje Váš prehliadač automaticky priame spojenie so serverom spoločnosti Facebook. Nemáme žiadny vplyv na rozsah a ďalšie používanie údajov, ktoré spoločnosť Facebook na základe využívania tohto nástroja zhromažďuje, a preto Vás informujeme v súlade s tým, čo nám je známe: Začlenením Facebook Custom Audiences získava spoločnosť Facebook informácie o tom, že ste vyvolali príslušnú webovú stránku našej internetovej ponuky alebo ste klikli na náš inzerát. Ak ste zaregistrovaní v nejakej službe od spoločnosti Facebook, tak Facebook dokáže príslušnú návštevu priradiť k Vášmu kontu. Aj keď nie ste zaregistrovaní v spoločnosti Facebook resp. ak ste sa neprihlásili, tak existuje možnosť, že Facebook zistí a uloží Vašu IP adresu a ďalšie identifikačné znaky.

4.11.3 Deaktiváciu funkcie „Facebook Custom Audiences“ možno vykonať príslušným nastavením Vášho prehliadača resp. prihlásení používatelia tak môžu spraviť na adrese  https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_möglich.

4.11.4 Právnym základom pre spracovávanie Vašich údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Naším oprávneným záujmom pri používaní tohto nástroja je umožniť šírenie reklamy relevantnej pre príslušné záujmy. Ak potrebujete ďalšie informácie týkajúce sa zváženia záujmov, ktoré je nutné vykonať podľa čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov, tak nás kontaktujte prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

4.11.5 Ďalšie informácie o spracovávaní údajov spoločnosťou Facebook nájdete na stránke https://www.facebook.com/about/privacy.

4.12. Cookies

4.12.1 Okrem cookies uvedených v častiach 4.44.11 používajú naše webové stránky aj ďalšie cookies. Cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré sa lokálne ukladajú do vyrovnávacej pamäte Vášho prehliadača. Nižšie uvedené cookies používame pre zaručenie realizácie resp. poskytovania Vami používanej služby v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Naším oprávneným záujmom pri spracovávaní údajov je pritom to, aby sme mohli nastavenia webovej stránky optimalizovať pre Vami používané koncové zariadenie a prispôsobiť užívateľské rozhrania. Ak potrebujete ďalšie informácie týkajúce sa zváženia záujmov, ktoré je nutné vykonať podľa čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov, tak nás kontaktujte prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov. Na našich webových stránkach sa používajú nasledujúce typy cookies, ktorých rozsah a spôsob fungovania sú vysvetlené v nasledujúcom texte:

   Tranzientné cookies (viac informácii v časti 4.12.2)

   Perzistentné cookies (viac informácii v časti 4.12.3)

4.12.2 Tranzientné cookies sa automaticky vymažú pri zatvorení prehliadača. K tomu typu patria najmä relačné cookies. Tieto cookies ukladajú tzv. ID relácie, pomocou ktorého možno rôznu požiadavku Vášho prehliadača priradiť k spoločnej relácii. Na základe toho možno Váš počítač pri opätovnej návšteve našej webovej stránky znovu rozpoznať. Relačné cookies sa vymažú, keď sa odhlásite alebo zatvoríte prehliadač.

4.12.3. Perzistentné cookies sa automaticky vymažú po uplynutí zadefinovanej doby, ktorá sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho súboru cookie. Cookies môžete kedykoľvek vymazať v bezpečnostných nastaveniach Vášho prehliadača.

4.12.4 Nastavenie Vášho prehliadača môžete nakonfigurovať podľa Vašich želaní a môžete napríklad odmietnuť prijímanie cookies od iných poskytovateľov služieb alebo všetkých cookies. Upozorňujeme Vás na to, že potom je možné, že nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky.

Zhromažďovanie a spracovávanie dobrovoľne poskytnutých údajov

5.1 Zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje, ktoré s nami dobrovoľne v procese interakcie zdieľajú zákazníci, dodávatelia a iní obchodní partneri (napríklad prostredníctvom emailu, telefónu alebo našich webových stránok).

Osobné údaje  spracúvame na nasledujúce účely:

5.1.1 Pre realizáciu zmluvných vzťahov, pre spracovanie požiadaviek, objednávok a zadaní, alebo pre vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy potrebujeme Vaše osobné údaje (napr. priezvisko, meno, e-mailová adresa, poštová adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, názov pracovnej pozície a bankové údaje). Účely spracovávania osobných údajov sú založené na zamýšľanom obchode. Tieto údaje zhromažďujeme preto, aby sme Vám mohli poskytovať naše príslušné služby a realizovať zmluvný vzťah s Vami. Právnym základom pre tieto účely je čl. 6 ods. 1 písm. b všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

  5.1.2 Vaše údaje používame aj na reklamné účely a na realizáciu ankiet pre zákazníkov, aby sme Vás informovali o produktoch, službách alebo udalostiach, a to najmä prostredníctvom  pošty alebo vo forme e-mailových newsletterov alebo nadväzovanie kontaktu napr. prostredníctvom SMS alebo telefónu. Právnym základom pre takéto účely sú naše oprávnené záujmy podľa čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov na reklamných opatreniach, ktoré sú pre Vás relevantné. Ak potrebujete ďalšie informácie týkajúce sa zváženia záujmov, ktoré je nutné vykonať podľa čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov, tak nás kontaktujte prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov. Proti spracúvaniu Vašich údajov pre reklamné účely môžete kedykoľvek podať námietku. Podrobnosti týkajúce sa Vášho práva na podanie námietky nájdete v časti 7 tohto vyhlásenia o ochrane údajov.

5.1.3 Pokiaľ sme na základe miestnych zákonov v jednotlivých krajinách povinní pre uvedené reklamné opatrenia získať Váš predchádzajúci súhlas, tak budeme samozrejme postupovať v zmysle takýchto zákonov. Právnym základom pre spracovávanie Vašich údajov je potom Váš súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a všeobecného nariadenia o ochrane údajov). Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať. V tejto súvislosti sa na nás obráťte prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov alebo sa riaďte príslušnými pokynmi uvedenými v našich reklamných oznámeniach. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovávania vykonaného na základe súhlasu.

Poskytovanie Vašich údajov tretím subjektom

Poskytovanie Vašich osobných údajov ďalším subjektom bez Vášho výslovného predchádzajúceho súhlasu sa v zásade vykonáva len v nasledujúcich prípadoch:

6.1 Z dôvodov trestného stíhania

Ak je to pre účely objasnenia protiprávneho používania našich služieb alebo pre účely trestného stíhania potrebné, tak osobné údaje budú poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní a prípadne aj poškodeným tretím subjektom. Toto sa však deje len vtedy, keď sú prítomné konkrétne indície, že došlo k protizákonnému konaniu resp. zneužitiu. K poskytovaniu údajov ďalším subjektom môže dochádzať aj vtedy, keď to slúži na uplatnenie podmienok používania alebo iných dohôd. Okrem toho sme na základe zákona povinní na vyžiadanie poskytovať informácie určitým verejným inštitúciám. Medzi takéto inštitúcie patria orgány činné v trestnom konaní, orgány činné v priestupkovom konaní a finančné inštitúcie.

Poskytovanie týchto údajov ďalším subjektom sa vykonáva na základe nášho oprávneného záujmu na boji proti zneužívaniu, stíhaní trestných činov a zaistení, uplatnení a presadzovaní nárokov (čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov). Ak potrebujete ďalšie informácie týkajúce sa zváženia záujmov, ktoré je nutné vykonať podľa čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov, tak nás kontaktujte prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

6.2 Subjekty vykonávajúce spracovávanie údajov

Pri poskytovaní služieb sme odkázaní na spoluprácu so zmluvne zaviazanými externými spoločnosťami a externými poskytovateľmi služieb („subjekty vykonávajúce spracovávanie údajov“). V takýchto prípadoch sú osobné údaje poskytované týmto subjektom vykonávajúcim spracovávanie údajov, aby ich tieto subjekty mohli ďalej spracovať. Osobné údaje sú poskytované aj iným spoločnostiam v rámci skupiny Geberit. Tieto subjekty vykonávajúce spracovávanie údajov vyberáme starostlivo a pravidelne ich kontrolujeme. Subjekty vykonávajúce spracovávanie údajov smú údaje používať výlučne na nami zadefinované účely a okrem sú nami zmluvne zaviazaní k tomu, aby s Vašimi údajmi zaobchádzali výlučne v zmysle tohto vyhlásenia o ochrane údajov a príslušných zákonov o ochrane údajov.

Konkrétne využívame služby najmä nasledujúcich subjektov vykonávajúcich spracovávanie údajov:

6.2.1 Iné spoločnosti Geberit so sídlom vo Švajčiarsku pre účely centrálneho spravovania zákazníkov a vybavovania objednávok

6.2.2 Iné spoločnosti Geberit so sídlom vo Švajčiarsku pre účely poskytovania centrálnych IT služieb pre iné spoločnosti v rámci koncernu

6.2.3 Poskytovatelia logistických služieb využívaní na to, aby Vám doručili výrobky, marketingové podklady alebo iné predmety, ktoré ste si u nás objednali

6.2.4 Poskytovatelia platobných služieb využívaní na realizáciu prípadných platieb smerujúcich od Vás k nám alebo naopak

6.2.5 Poskytovatelia služieb využívaní na montážne práce alebo popredajné služby

6.2.6 Poskytovatelia služieb využívaní na zasielanie newsletterov alebo na realizáciu ankiet pre zákazníkov.

6.2.7 Poskytovatelia IT služieb využívaní na poskytovanie softvéru a hardvéru, ako aj na vykonávanie údržbových prác.

Poskytovanie údajov subjektom vykonávajúcim spracovávanie údajov sa vykonáva na základe čl. 28 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov resp. na základe nášho oprávneného záujmu na hospodárskych a technických výhodách súvisiacich s nasadením špecializovaných subjektov vykonávajúcich spracovávanie údajov a na základe toho, že Vaše práva a záujmy na ochrane Vašich osobných údajov neprevažujú naše oprávnené záujmy (čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov). Ak potrebujete ďalšie informácie týkajúce sa zváženia záujmov, ktoré je nutné vykonať podľa čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov, tak nás kontaktujte prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

Vaše práva

7.1 V súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, ktoré spracovávame, máte nižšie popísané práva. Pre uplatnenie Vašich práv sa s Vašou písomnou požiadavkou obráťte na vyššie uvedené kontaktné miesta alebo na nasledujúcu e-mailovú adresu: dataprotection@geberit.com.

7.2 Právo na informácie

Máte právo od nás kedykoľvek na požiadanie dostať informácie o nami spracovávaných údajoch a o Vašich osobných údajoch v rozsahu, ktorý je zadefinovaný v čl. 15 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

7.3 Právo na opravu alebo vymazanie

Máte právo požadovať aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Za predpokladov popísaných v čl. 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo od nás požadovať vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Tieto predpoklady zahŕňajú najmä právo na vymazanie v prípadoch, kedy osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromažďované alebo iným spôsobom spracovávané. Uplatňovanie tohto práva je podľa čl. 17 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov obmedzené najmä vtedy, keď Vaše údaje potrebujeme pre splnenie právnej povinnosti alebo pre presadzovanie právnych nárokov.

7.4 Právo na obmedzenie spracúvania

Podľa čl. 18 všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo od nás požadovať obmedzenie spracúvania. Toto právo existuje najmä vtedy, kedy je sporná správnosť osobných údajov medzi Vami a nami, počas doby, ktorá je potrebná na overenie správnosti a v prípade, kedy pri existujúcom práve na vymazanie požadujete namiesto vymazania obmedzené spracúvanie. Ďalej v prípade, že údaje už viac nie sú potrebné pre účely, ktoré sledujeme, no vy ich potrebujete pre uplatňovanie, presadzovanie alebo obhajobu právnych nárokov. A takisto vtedy, kedy je úspešné uplatňovanie námietky medzi nami a Vami ešte sporné. Pokiaľ bolo spracovávanie Vašich údajov príslušným spôsobom obmedzené, tak údaje smú byť spracovávané už len vo výnimočných prípadoch, napríklad ak ste s takýmto spracúvaním súhlasili alebo ak je to potrebné pre uplatňovanie právnych nárokov. 

7.5 Právo namietať proti spracúvaniu

Z dôvodov, ktoré vyplývajú z Vašej osobitnej situácie, máte v súlade s čl. 21 všeobecného nariadenia o ochrane údajov právo kedykoľvek podať námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sa vykonáva okrem iného na základe čl. 6 ods. 1 písm. e alebo f všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Spracovávanie Vašich osobných údajov zastavíme. Výnimkou sú prípady, kedy môžeme preukázať nutné chránené dôvody pre spracovávanie, ktoré prevažujú Vaše záujmy, práva a slobody, alebo ak spracovávanie slúži na uplatňovanie, presadzovanie alebo obhajobu právnych nárokov.

7.6 Právo na prenosnosť údajov

Podľa čl. 20 všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo od nás požadovať to, aby sme Vám osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, dodali v štruktúrovanom, obvyklom a strojovo čitateľnom formáte. Pritom je okrem iného potrebné to, aby spracovávanie údajov bolo založené na Vašom súhlase a aby takéto spracovávanie prebiehalo automatizovanými spôsobmi.

7.7 Právo na podanie sťažnosti na príslušnom dozornom orgáne pre ochranu údajov.

Právo na podanie sťažnosti na dozornom orgáne, najmä v členskom štáte Vášho miesta pobytu, Vášho pracoviska alebo miesta predpokladaného porušenia máte vtedy, keď sa domnievate, že spracovávanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, porušuje platné právo týkajúce sa ochrany údajov.

Vymazanie Vašich údajov

Vaše osobné údaje vymazávame alebo anonymizujeme vo všeobecnosti vtedy, keď už viac nie sú potrebné účely, pre ktoré sme ich v súlade s vyššie uvedenými časťami zhromažďovali alebo používali. Ak údaje musia byť zo zákonných dôvodov archivované, tak budú zablokované. Údaje tak potom už nebudú k dispozícii pre ďalšie používanie. Ak potrebujete viac informácií o našich lehotách pre vymazanie a ukladanie, obráťte sa na zodpovedný subjekt uvedený v časti 2 pomocou kontaktných údajov, ktoré sa nachádzajú v rovnakej časti.

Zmeny účelu

Spracovávania Vašich osobných údajov na iné než popísané účely sa vykonávajú len vtedy, ak to dovoľuje právny predpis alebo ak ste súhlasili so zmeneným účelom spracovávania údajov. V prípade ďalšieho spracovávania na iné účely než tie, pre ktoré boli údaje pôvodne zhromažďované, Vás budeme pred ďalším spracovávaním informovať o týchto iných účeloch a poskytneme Vám všetky ďalšie súvisiace informácie.

10 Automatizované rozhodovanie alebo opatrenia týkajúce sa profilovania

Nepoužívame žiadne automatizované procesy spracovávania, ktorých cieľom je rozhodovanie vrátane profilovania.

11 Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Aktuálne znenie tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov si možno vždy pozrieť na stránke www.kolo-geberit.sk.

 

Verzia: november 2018